Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn. Cel ten realizowany był poprzez zapewnienie dostępu do Internetu określonej grupie 300 gospodarstw domowych poprzez realizację projektu i utrzymanie dostępu do internetu przez kolejne 5 lat trwałości projektu. Liczba Beneficjentów Ostatecznych (BO) została określona na poziomie 400 osób. Grupa BO obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych. Ponadto na terenie Gminy Wolsztyn znajduje się duża grupa osób niepełnosprawnych, która również została objęta tym projektem.

W ramach projektu wybudowana została niezbędna, nowoczesna infrastruktura dzięki której zapewniono dostęp do szerokopasmowego internetu grupie BO w jednostkach podległych Gminie Wolsztyn, objętych planowanymi działaniami koordynacyjnymi.


Całkowita wartość projektu: 3 879 574,00 PLN
(dofinansowanie projektu przez EFRR 100%)
Cele szczegółowe:

1.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 300 gospodarstw domowych, dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego.

2.Zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 300 gospodarstw domowych.

3.Budowa infrastruktury teletechnicznej szerokopasmowej, o parametrach zapewniających przepustowość łącza do wyznaczonych Centrów Szkoleniowych oraz Punktów Koordynacyjnych na poziomie przynajmniej 30Mb/s.

4.Adaptacja pomieszczenia serwerowni mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy Wolsztyn pod adresem Rynek 1 w Wolsztynie, wraz z jej wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie, w celu umiejscowienia aplikacji do zarządzania projektem, zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu komputerowego grupy docelowej oraz jego identyfikacji i lokalizacji

5.Adaptacja trzech sal wyznaczonych jako Centra Szkoleniowe wraz z ich wyposażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, w których będą się odbywać szkolenia 400 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, dzięki czemu zostanie przekazana wiedza pozwalająca na aktywne i świadome korzystanie z zapewnionego sprzętu komputerowego oraz internetu.

6.Adaptacja trzech lokalizacji wyznaczonych jako Punkty Koordynacyjne wraz z ich wyposażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, dzięki czemu zostanie umożliwiony dostęp do internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, co znacząco przyczyni się do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym osób niepełnosprawnych i osób o niskich dochodach.

Zakładane produkty (wskaźniki produktu): liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu, liczba zakupionych zestawów komputerowych, liczba przeprowadzonych szkoleń, długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego, liczba jednostek sektora publicznego , które otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu.

Metoda pomiaru: faktury lub równoważne dowody z zakupu sprzętu, protokoły odbioru z wykonanych robót budowlanych, adaptacyjnych i instalacyjnych, listy obecności z przeprowadzonych szkoleń.

Zakładane rezultaty (wskaźniki rezultatu: liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, liczba przeszkolonych osób, liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych

Metoda pomiaru: notatki służbowe sporządzane przez pracowników urzędu Gminy Wolsztyn na podstawie kontroli w gospodarstwach domowych objętych projektem oraz Punktach Koordynacyjnych i Centrach Szkoleniowych.
administrator strony: Damian Sarbak
osób online 1      stat4u