Koncepcja sieci szerokopasmowej - światłowodowej (mapa zasięgu)

Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora oraz dane technologiczne przekazane przez Zleceniodawcę. Przeprowadzono wizję lokalną pokrycia zasięgiem sieci i przebiegu łączy w terenie oraz obiektów i skompletowano dokumentację. Opracowanie oparto o obowiązujące, odpowiednie państwowe normy i wytyczne producentów sprzętu.

Zakres koncepcji
Koncepcja prezentuje istniejące na rynku możliwości techniczne realizacji gminnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wskazuje technologię właściwą dla warunków geograficznych, demograficznych i infrastrukturalnych występujących na terenie miasta Wolsztyn. Koncepcja Sieci Szerokopasmowej Światłowodowej - Wolsztyn 4 Przedstawia rozwiązanie techniczne i topografię sieci światłowodowego szerokopasmowego dostępu wraz z mapami przebiegu tras kanalizacji teletechnicznej, zakresem sprzętowym sieci i terminali sieci, zakresem dostosowania infrastruktury informatycznej oraz doborem łączy od dostawców internetu oraz opracowaniem kosztów wyżej wymienionych działań inwestycyjnych. W części kosztowej podano średnie poziomy finansowe, za które można zrealizować przedstawioną sieć. Ceny podane w koncepcji nie są ofertą handlową.

Cele
Celem budowy sieci dostępu szerokopasmowego przez Gminę Wolsztyn jest uzupełnienie brakującej infrastruktury teletechnicznej. Planowane działania inwestycyjne są wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji infrastrukturalnej, która wskazuje na istniejące bariery infrastrukturalne w dostępie do Internetu.
Planowana gminna sieć szerokopasmowa może być między innymi wykorzystana do realizacji następujących zadań:
- rozwój społeczeństwa informacyjnego
- przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
- uzupełnieniu barier infrastrukturalnych w dostępie do Internetu
- uruchomieniu systemów wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury, turystyki, bezpieczeństwa i monitoringu
- przygotowania instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji, rozwoju systemu baz danych oraz elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
- tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu: Telecentra, Infomaty.
- dostawy i sprzedaży łączy cyfrowych dla Operatorów Lokalnych (tzw. OLO).
- udostępnienia OLO infrastruktury w celu doprowadzenia Internetu szerokopasmowego do lokalizacji jednostek podległych zaangażowanych w realizację projektów operacyjnych między innymi takich jak PO IG Działanie 8.3.
administrator strony: Damian Sarbak
osób online 1      stat4u