Aktualności

16.01.2013 - Ważna informacja dla beneficjentów projektu 8.3

internet wolsztyn

Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonego projektu przez Gminę Wolsztyn pt. "8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn" oraz regulaminowi rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zobowiązani zostaliśmy przez "Centrum Projektów Cyfrowa Polska" do przedłużenia umowy projektu. Zatem trwałość projektu przedłużona zostaje do dnia 4 grudnia 2019 r.

W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich beneficjentów projektu o jak najszybszą wizytę w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie celem podpisania aneksu. Jednocześnie prosimy o posiadanie ze sobą ważnego dokumentu tożsamości lub upoważnienia do podpisania niezbędnych dokumentów. Wszelkie niejasności związane z projektem wyjaśnia koordynator projektu - Pan Damian Sarbak w biurze (nr 29).

Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis


16.01.2013 - Promocja projektu

internet wolsztyn

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wraz z Nowym Rokiem 2014 r. kontynuujemy promocje projektu, cała kampania projektu obejmować będzie informację w lokalnej prasie, internecie, telewizji regionalnej oraz po przez ulotki reklamowe dostępne w instytucjach i jednostkach podległych Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie. W dziale promocja dostępne ulotki, które rozdysponowane zostaną w całej Gminie Wolsztyn. Chcesz przyłączyć się do promowania projektu, opowiedz o stronę www.internet.wolsztyn.pl swoim znajomym lub zrób sobie zdjęcie z naszym "fotostand-em".


       


promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

internet wolsztyn

Jak już wcześniej informowaliśmy, Gmina Wolsztyna realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu Gmina Wolsztyn użycza beneficjentom biorącym udział w projekcie 300 notebooków firmy DELL, na okres 5 lat (2013-2019). Zakwalifikowani beneficjenci, którzy uczestniczą w projekcie podpisali stosowne zobowiązania wobec Gminy Wolsztyn w formie umowy cywilno - prawnej, w której m.in. przyjęli do wiadomości iż otrzymany sprzęt  stanowi własność Gminy Wolsztyn oraz zaakceptowali zakaz przekazywania sprzętu osobom trzecim i zakaz odsprzedaży otrzymanego sprzętu komputerowego. Zwracamy się do Państwa z apelem o poinformowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, jeśli kiedykolwiek spotkają się Państwo z ofertą sprzedaży notebooka marki „DELL” serii „Latitude” lub czarnej torby na notebooka, które oznakowane będą w następujący sposób:
 

 


 
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie prawdziwych i rzetelnych informacji w powyższym zakresie (również w formie anonimowej) pod niżej wskazanymi numerami telefonów:
-  68 347 45 00 (BOK Urzędu Miejskiego),
-  68 347 45 07 (koordynator projektu),
-  68 347 45 35 (zastępca koordynatora projektu),

lub w formie elektronicznej pod adresami abi@wolsztyn.pl, um@wolsztyn.pl, lub fundusze@wolsztyn.pl.

 

Za przekazanie prawdziwych i potwierdzonych informacji, które w przypadku wystąpienia bezprawnej zmiany właściciela sprzętu, przyczynią się do jego odzyskania, przewidziano nagrody niespodzianki.
 
Urząd Miejski w Wolsztynie ogłasza nabór na listę rezerwową do projektu pt. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn. Celem planowanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn. Grupa BO będzie obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych.


 

Rekrutacja do projektu

Formularze zgłoszeniowe można składać
 
od 22 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 47. 

   Wnioski, które wpłyną 13 grudnia 2013 r. po godz. 15:00  nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 

Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny, decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego z załącznikami. 

  Komisja przedstawi wyniki wyborów 100 zakwalifikowanych osób,  które będą na liście rezerwowej do 31 stycznia 2014 r..

Osoby te będą miały możliwość wzięcia   udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsc spośród 300 

  zakwalifikowanych beneficjentów, którzy biorą już obecnie udział w projekcie
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna


  

Do prawidłowego otwarcia plików PDF niezbędny jest program Adobe Reader [POBIERZ]


 
 

Dnia 16 października 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie oraz w Gimnazjum w Kębłowie odbyło się uroczyste otwarcie sal komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”. Łącznie Gmina Wolsztyn realizująca projekt 8.3 „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn” przekazała 40 komputerów do w/w szkół oraz 2 dedykowane serwery. W najbliższym czasie z sal korzystać będzie mogła młodzież w szkołach oraz beneficjenci biorący udział w projekcie.

W ramach projektu sale komputerowe wyposażone zostały w ławki, dedykowany serwer, łącze światłowodowe o dużej przepustości internetowej oraz niezbędną instalację elektryczną. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wraz z Prezesem zarządu SEVEN Sp. z o.o z Zielone Góry Panem Piotrem Łabaziewiczem, firmy która wygrała przetarg na wykonanie zadania pt. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie


Gimnazjum w Kębłowie

 

  

W dniu 18 i 19 września 2013 r. w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyły się spotkania z wszystkimi osobami, które zakwalifikowały się do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn". Podczas spotkania Burmistrz Wolsztyna oraz skład zespołu koordynacyjnego projektu, przedstawili beneficjentom kolejność działań jakie będą wynikały z przystąpienia do projektu.

 

Dzień 1 i 2 (18-19.09.2013 r.)
 
 

UWAGA ZAKWALIFIKOWANI BENEFICJENCI


projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”

Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do projektu serdecznie zapraszamy na  pierwsze obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się :

 


dla numerów ID od 1 – 150  18 września 2013 r.


dla numerów ID od 151 – 300  19 września 2013 r.o godz. 16:00 w Wolsztyńskim Domu Kultury, sala widowiskowa
(spotkanie będzie trwało ok. 2-3 godzin).


Na spotkanie proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Jednocześnie proszę
o zapamiętanie przydzielonego unikalnego numeru, dzięki temu będzie nam łatwiej i szybciej Państwa identyfikować.

 

Ponadto informujemy, iż w dniach 12, 13, 16, 17 września 2013 r. zaplanowano podpisanie z Państwem umów uczestnictwa w projekcie. Wobec powyższego proszę o przybycie w jednym z ww. terminów w godzinach od 8:00 do 14:00 do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (sala sesyjna II piętro) w celu podpisania umowy.  Proszę pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. 

  

W dniu 27 sierpnia 2013 r., w wyniku uprzednio przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę której celem jest realizacja zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”.


Przedmiotem zamówienia jest techniczna realizacja zasadniczych elementów projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn (realizowanego w ramach POIG Działania 8.3.), zwanego dalej Projektem, obejmująca w szczególności dostarczenie kompletnych stacji roboczych, przeznaczonych do komunikacji z urządzeniami dostępowymi sieci w liczbie 372 szt., wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową infrastruktury teletechnicznej szerokopasmowej o parametrach zapewniających przepustowość łącza internetowego do wyznaczonych Centrów Szkoleniowych oraz Punktów Koordynacyjnych na poziomie min. 30 Mb/s symetryczne, zrealizowanie przyłącza dostępu do Internetu na terenie Gminy Wolsztyn dla 300 abonentów, 3 Centrów Szkoleniowych i 3 Punktów Koordynacyjnych wraz z dostawą Internetu przez okres trwałości projektu oraz wykonanie prac adaptacyjnych na obiektach Gminy Wolsztyn pełniących funkcję Centrów Szkoleniowych i Punktów Koordynacyjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zestawu szkoleń dla Ostatecznych Beneficjentów.


Zamówienie ma zostać zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
Celem Projektu jest eliminacja, bądź znaczne ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Ostatecznych Beneficjentów, których wyłonienie nastąpiło w drodze odrębnego postępowania.Wybrany Wykonawca to:
KONSORCJUM FIRM
Lider:
SEVEN Sp. z o.o.,
ul. Chopina 14a,
65-001 Zielona Góra,
Partner:
ALMA S.A.,
ul. Hodowlana 5,
61-628 Poznań.

Wartość zadania: 3.389.673,85 PLN (brutto) słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy PLN 85/100

Termin realizacji zadania:
Zadania należy zrealizować w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonawca jest zobowiązany kontynuować świadczenie usługi dostawy Internetu do końca okresu trwałości projektu (tj. przez 5 lat).

 


01.08.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty

internet wolsztyn

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Wolsztyn, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) przesyła informacje o wyborze oferty z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn". Cena oferty wybranej: 3.389.673,85 zł Słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiat dziewiec tysiecy szescset siedemdziesiat trzy złote 85/100. Do realizacji zamówienia wybrano oferte, która złoyła firma: KONSORCJUM FIRM Lider: SEVEN Sp. z o.o., ul. Chopina 14a, 65-001 Zielona Góra, Partner: ALMA S.A.,ul. Hodowlana 5, 61-628 Poznan.

14.06.2013 - Gmina Wolsztyn ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

internet wolsztyn

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn". Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 12.06.2013 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (otrzymując nr ID:2013-078910), zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.06.2013 r. otrzymując nr 2013/S 114-194296. W związku z powyższym, ogłoszenie wraz z SIWZ zostało zamieszczone na przedmiotowej stronie internetowej w dniu publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E, tj. 14.06.2013 r.

22.02.2013 - Nabór zakończony, wyłonionych zostało 300 beneficjentów

internet wolsztyn
Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonego projektu przez Gminę Wolsztyn pt. "8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn" oraz regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej w/w formularzy, które składane były w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim w Wolsztynie w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 25 stycznia 2013 r. do godz. 15:00. Wyłoniona grupa beneficjentów zakwalifikowanych do projektu to 300 osób.

Wszystkie osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne zostały powiadomione listownie, dodatkowo informację o przyjęciu do projektu można uzyskać osobiście po okazaniu dowodu osobistego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 5 Stycznia 47 pok. nr 2 i 3. Jednocześnie informujemy, że informację o zakwalifikowaniu się do projektu nie będą udzielane telefonicznie.

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy projektu. W najbliższych miesiącach wszyscy Ci państwo, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone otrzymają informację dotyczące spotkania organizacyjnego, na którym to poinformujemy o dalszym przebiegu projektu m.in. o terminach szkoleń komputerowych, czasie dostarczenia komputerów oraz terminie podpisania umowy na użyczenie sprzętu komputerowego i Internetu.

Burmistrz Wolsztyna informuje, że to nie koniec starań Urzędu Miejskiego w Wolsztynie o dofinansowanie ze środków Unijnych, pracownicy Urzędu są w trakcie przygotowania kolejnego wniosku, dzięki któremu, kolejne osoby będą mogły otrzymać komputery wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu na okres 5 lat. Tak, że śmiało można powiedzieć, że cyfrowa rewolucja w Gminie Wolsztyn trwa.

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski19.02.2013 - Gmina Wolsztyn ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - UNIEWAŻNIONE

internet wolsztyn

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn". Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 19.02.2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (otrzymując nr ID:2013-025365), zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.02.2013 r. Z uwagi na fakt, że 23.02.2013 r. (tj. sobota) był dniem wolnym wolnym od pracy w urzędzie, ogłoszenie wraz z SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E, czyli 25.02.2013 r.

02.01.2013 - Formularze zgłoszeniowe można składać od 2 stycznia 2013 r. do 25 stycznia 2013 r.

internet wolsztyn
Formularze zgłoszeniowe można składać od 2 stycznia 2013 r. do 25 stycznia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 47 pok. nr 2 i 3. Wnioski, które wpłyną 25 stycznia 2013 r. po godz. 15:00 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny, decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego z załącznikami. Komisja przedstawi wyniki wyborów odbiorców ostatecznych projektu do 28 lutego 2013 r.

10.12.2012 - Rozpoczeła się promocja projektu

internet wolsztyn
Jest nam niezmiernie miło poinformować, o rozpoczętej promocji projektu. Kampania projektu obejmować będzie informację w lokalnej prasie, internecie, telewizji regionalnej oraz po przez ulotki reklamowe dostępne w instytucjach i jednostkach podległych Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie. W dziale promocja dostępne są plakaty i ulotki, które rozdysponowane zostaną pod koniec grudnia 2012 r. w całej Gminie Wolsztyn. Chcesz przyłączyć się do promowania projektu, opowiedz o stronę www.internet.wolsztyn.pl swoim znajomym.


   


promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu

promocja projektu promocja projektu promocja projektu promocja projektu
administrator strony: Damian Sarbak
osób online 1      stat4u