Kilka słów o projekcie


Opis projektu

Projekt zakładał wsparcie osób z 300 gospodarstw domowych, wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację materialną, poprzez zapewnienie im dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania. Projekt zakładał również umożliwienie dostępu do internetu grupie docelowej, w wyznaczonych jednostkach podległych, jako miejscu publicznego dostępu do internetu i edukacji cyfrowej. Projekt obejmie planowanymi działaniami koordynacyjnymi sześć lokalizacji będących jednostkami podległymi w których zostaną utworzone trzy Centra Szkoleniowe (CSZ) i trzy Punkty Koordynacyjne (PK).W IV kwartale 2011, zaplanowano działanie polegające na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i finansowej (koncepcja techniczna, analiza finansowa, program funkcjonalno-użytkowy), w celu złożenia dokumentacji aplikacyjnej. W II kwartale 2012 zaplanowano działanie związane z podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu oraz podjęcie działań przygotowawczych do realizacji projektu. Został zatrudniony niezbędny zespół pracowników na okres realizacji projektu. Skład personelu projektu, gwarantował właściwe zarządzanie projektem a doświadczenie odpowiedzialnych osób za przeprowadzenie procedur przetargowych i spraw formalno-prawnych zagwarantuje prawidłowe wykorzystanie środków publicznych. Jednocześnie w IV kwartale 2012 rozpoczeła się promocja projektu mająca na celu upowszechnianie informacji o możliwości korzystania z Internetu na terenie Gminy Wolsztyn. W ramach projektu przewidziano wydatki na promowanie projektu i informowanie o nim w mediach lokalnych, konferencję oraz wydatki na ulotki, plakaty, materiały promocyjne. Procedury przetargowe w projekcie zostały zaplanowane na okres od IV kwartału 2012 do I kwartału 2013. Od III kwartału 2013 do IV kwartału 2013 zaplanowana jest budowa niezbędnej infrastruktury teletechnicznej. W ramach tej infrastruktury wybudowano 1390 metrów sieci teletechnicznej, która zapewniła dostarczenie internetu szerokopasmowego grupie BO w jednostkach podległych Gminie Wolsztyn w ramach planowanych działań koordynacyjnych oraz nadzór nad sprzętem komputerowym i zarządzanie projektem. W/w działania w bezpośredni sposób przyczyniły się do realizacji celu głównego jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn.

Na okres od III kwartału 2013 do IV kwartału 2013 realizowane były prace związane z utworzeniem niezbędnego zaplecza technicznego oraz sal szkoleniowych i punktów koordynacji projektu. W działaniu tym planowane było utworzenie serwerowni wraz z jej wyposażeniem umożliwiającej właściwe zarządzanie projektem jak również monitoring BO. W działaniu tym wykonano prace adaptacyjne wyznaczonych sal szkoleniowych. wyposażenie w niezbędny sprzęt do szkoleń oraz komputerowy. W projekcie na wyposażenie trzech sal szkoleniowych zakupiono 60 komputerów. W C.SZ. odbywały się szkolenia 400 BO z zakresu podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Adaptacja i wyposażenie w sprzęt komputerowych trzech PK umożliwił dostęp do internetu dla BO, którzy często i regularnie przychodzili do tych miejsc, co znacząco przyczyni się do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym osób niepełnosprawnych i osób o niskich dochodach. Na wyposażenie w sprzęt komputerowy Punktów Koordynacyjnych zaplanowano 12 komputerów. W ramach projektu od III kwartału 2013 do IV kwartału 2013, dla 300 gospodarstw domowych został zakupiony sprzęt komputerowy, po jednym komputerze. W ramach projektu zapewniono komputery BO, partiami korelując to działanie z zapewnieniem tym BO dostępu do internetu i szkoleniami. Działanie polegające na zapewnieniu dostępu do internetu dla BO z terenu Gminy Wolsztyn, zostało zaplanowane od IV kwartału 2013 do IV kwartału 2014. Dostawa internetu do miejsc zamieszkania wytypowanych BO, spełniających wymagania Działania 8.3, zostanie wyłoniony w drodze przetargu. W projekcie nie zaplanowano budowy infrastruktury teletechnicznej poza odcinkiem na terenie miasta Wolsztyna, ze względu na fakt, iż było by to ekonomicznie bardzo kosztowne, z uwagi na duże rozproszenie geograficzne BO. Szkolenia grupy 400 BO zostały zaplanowane od IV kwartału 2012 do IV kwartału 2013.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w przygotowanych i wyposażonych w ramach projektu salach szkoleniowych, w grupach kilkunastoosobowych. Przewidziano przeszkolenie 400 BO w 27 grupach szkoleniowych. W ramach projektu zaplanowano również od IV kwartału 2012 do IV kwartału 2013, działanie polegające na serwisie posprzedażnym sprzętu i oprogramowania. Grupa BO została zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3. Została zweryfikowana i określona dokładna grupa docelowa we współpracy Urzędu Gminy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. OPS posiada najaktualniejsze dane, dotyczące gospodarstw domowych, które korzystają ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej bądź świadczeń rodzinnych lub są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Na podstawie zebranych danych, określono potencjalna grupę docelową projektu, która kwalifikuje się w rozumieniu grupy docelowej dziania 8.3 PO IG.

Z dokładniejszej analizy wynika , że większość BO zamieszkuje w Wolsztynie i miejscowościach blisko położonych, zaś drugie co do wielkości skupisko BO znajduje się w Kębłowie i pobliskich miejscowościach. Gmina Wolsztyn planuje zabezpieczyć się stosowna Umową użyczenia sprzętu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa komputerów zakupionych w projekcie oraz sprawnego zarządzania projektem, nadzoru nad użytkowaniem użyczonego sprzętu przez BO, konieczna będzie implementacja aplikacji umożliwiających rejestrację czy dany MAC adres terminala komputerowego BO programu logował się do sieci i kiedy. Implementacja systemu do identyfikacji geograficznego położenia terminali komputerowych (GPS). Konieczne jest także zaimplementowanie bazy danych beneficjentów wraz z informacją o ich położeniu w sieci (GIS). Wyposażenie serwerowni oraz sprzęt komputerowy w projekcie, należy zabezpieczyć sieciowym oprogramowaniem antywirusowym i wspomagającym zasłonę sieciową. W celu zapewnienia możliwości zdalnych szkoleń multimedialnych i korzystania z potrzebnych aplikacji, konieczne jest przyłączenie (CSZ) i (PK) do Serwerowni Centralnej i połączenie do niej sieci operatora, który wygra przetarg. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opis działań koordynacyjnych

Gmina Wolsztyn przewiduje w projekcie, włączenie jednostek podległych w projekt w ramach działań koordynacyjnych. Projekt obejmuje działaniami koordynacyjnymi trzy planowane Centra Szkoleniowe (sala Szkoły Podstawowej ul. Poniatowskiego 1 w Wolsztynie; sala Wydziału Oświaty Rynek 1 w Wolsztynie, sala w Gimnazjum ul. Stradyńska 15a w Kębłowie) i trzy Punkty Koordynacyjne (Biblioteka Publiczna ul. Gajewskich 48 Wolsztyn; Wolsztyński Dom Kultury ul. 5 Stycznia 20 Wolsztyn, Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 5 Stycznia Wolsztyn).Wyznaczone sale wykorzystywanych w projekcie jako sale szkoleniowe, zostaną dostosowane do prowadzenia szkoleń i wyposażone w niezbędny sprzęt do szkoleń oraz komputerowy. W projekcie na wyposażenie trzech sal szkoleniowych przewidziano zakup 60 komputerów. W Centrach Szkoleniowych będą się odbywać szkolenia 400 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, dzięki czemu zostanie przekazana wiedza pozwalająca na aktywne i świadome korzystanie z zapewnionego sprzętu komputerowego oraz internetu. Planuje się uruchomienie zdalnych szkoleń multimedialnych.

Adaptacja i wyposażenie w sprzęt komputerowych trzech miejsc wyznaczonych jako Punkty Koordynacyjne umożliwi dostęp do internetu dla BO, którzy często i regularnie przychodzą do tych miejsc, co znacząco przyczyni się do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym osób niepełnosprawnych i osób o niskich dochodach. Na wyposażenie w sprzęt komputerowy Punktów Koordynacyjnych zaplanowano 12 komputerów. W ramach realizowanego projektu powstanie szerokopasmowa infrastruktury teletechnicznej o dużej przepustowości łączy internetowych. W oparciu o powyższą infrastrukturę oraz wyposażenie i oprogramowanie miejsc objętych działaniami koordynacyjnymi, możliwa będzie realizacja działań dodatkowych dla grupy docelowej, wspomagających integrację społeczną i szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego takich jak : bezpośrednia transmisja on-line na stronie internetowej Biblioteki w Wolsztynie "Śniadanie z Książką" - czytanie książek przez znane osoby, rezerwacja książek i przeglądanie zbiorów bibliotecznych on-line, transmisja spektakli edukacyjnych z Wolsztyńskiego Domu Kultury on-line.

Uzasadnienie projektu

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że na terenie Gminy Wolsztyn około. 500 gospodarstw domowych to potencjalne rodziny/osoby samotne/niepełnosprawne, które są obecnie wykluczone cyfrowo. Z uwagi na trudną sytuację materialną ta potencjalna grupa docelowa, nie może pozwolić sobie na zakup sprzętu komputerowego i dostępu do internetu. Dodatkowa korzyść to system szkoleń, prowadzonych przez Centra Szkoleniowe oraz system doradztwa w ramach Punktów Koordynacyjnych. Technologie informacyjne dają możliwości dostępu do nieograniczonych zasobów edukacyjnych zawierających wiadomości z wybranej dziedziny wiedzy, biblioteki multimedialne, encyklopedie, słowniki, kursy językowe. Możliwość korzystania z tych zasobów przyczyni się zatem do lepszych efektów edukacyjnych i rozwojowych, zidentyfikowanej w projekcie grupy docelowej. Np.: internauci szybciej znajdują pracę, podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Gmina Wolsztyn poprzez projekt podłączenia gospodarstw domowych oraz Centrów Szkoleniowych (CSZ) i Punktów Koordynacyjnych (PK) także umożliwi dostęp, osobom z różnym stopniem niepełnosprawności, co jest istotne patrząc na politykę horyzontalną i różnego rodzaje kampanie społeczne, których celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Zakładane korzyści wynikające z projektu to: wzrost innowacyjności Gminy Wolsztyn, umożliwienie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych, pomoc w edukacji, pomoc w znalezieniu pracy ( dla osób niepełnosprawnych -praca przez Internet), podnoszenie kwalifikacji, zapewnienie infrastruktury ( przy niskim nakładzie własnych środków), utrzymanie dostępu do internetu, możliwość korzystania z usług on-line.

W ramach tej infrastruktury zaplanowano wybudowanie 1390 metrów infrastruktury teletechnicznej, która zapewni dostarczenie internetu szerokopasmowego grupie BO w jednostkach podległych Gminie Wolsztyn w ramach planowanych działań koordynacyjnych oraz nadzór nad sprzętem komputerowym i zarządzanie projektem. W/w działania w bezpośredni sposób przyczynią się do realizacji celu głównego jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn i umożliwi powstanie trzech CSZ oraz trzech PK. Dzięki wybudowaniu infrastruktury teletechnicznej powstanie łącze szerokopasmowe o przepływności 100Mb/s z Serwerowni Centralnej do wyznaczonych dwóch CSZ w Wolsztynie (sala Szkoły Podstawowej ul. Poniatowskiego 1 w Wolsztynie; sala Oświaty Rynek 1 w Wolsztynie) oraz PK w Wolsztynie. Jest to konieczne dla prawidłowego zarządzania i koordynacji projektu poprzez uruchomienie potrzebnych aplikacji softwarowych. W ramach projektu największe kwoty zostały zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz narzędzi warstwy sprzętowej także na pokrycie kosztów dostępu do internetu oraz koszty budowy infrastruktury teletechnicznej. Dostawca internetu do miejsc zamieszkania wytypowanych BO, spełniających wymagania Działania 8.3, zostanie wyłoniony w drodze przetargu. W projekcie nie zaplanowano budowy infrastruktury teletechnicznej poza odcinkiem na terenie miasta Wolsztyna, ze względu na fakt, iż było by to ekonomicznie bardzo kosztowne, z uwagi na duże rozproszenie geograficzne BO. W wyniku inwentaryzacji infrastruktury w miejscowościach gminnych zdiagnozowano, iż występują operatorzy którzy są w stanie zapewnić symetryczny dostęp do internetu do gospodarstw domowych na poziomie 2Mb/s. CSZ oraz PK, muszą mieć zapewnioną prędkość łącza na poziomie minimum 30Mb/s, czego po weryfikacji operatorzy w wytypowanych miejscach w Wolsztynie nie mogli zapewnić. Lokalizacje CS i PK w Wolsztynie są położone blisko siebie. Budowa własnej infrastruktury do CS w Kębłowie jest nieopłacalna (ponad 10km). Łącze stałe do tej lokalizacji musi zostać dostarczone z Serwerowni Centralnej, jako wybudowane przez Operatora, który wygra przetarg i minimalnie musi zapewniać przepływność na poziomie 30Mb/s.

Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu

Gmina Wolsztyn posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy dla realizacji projektu. Pracownicy Gminy Wolsztyn posiadają doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu , rozliczaniu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych poparte dotychczasową karierą zawodową , a także udokumentowane ukończeniem specjalistycznych szkoleń. Do realizacji projektu zostanie zatrudniony personel składający się z sześciu osób (doświadczonych w realizacji projektów pracowników Urzędu) na podstawie odpowiednich umów, z ściśle określonymi zadaniami i okresem zatrudnienia do realizacji projektu. Do projektu zostaną zatrudnieni: Koordynator projektu i specjalista ds. informatycznych oraz promocji projektu, Specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych, Asystent ds. wdrożenia oraz realizacji projektu, Specjalista ds. inwestycyjnych, Specjalista ds. zamówień publicznych, Specjalista ds. Beneficjentów. Gmina Wolsztyn ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z źródeł Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Programu Sapard, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ZPORR, Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - WRPO. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania z wymienionych programów w latach 2002 - 2010 wynosi ponad 24 mln złotych. W ramach zrealizowanych projektów Gmina Wolsztyn pozyskała dotacje między innymi na budowę dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, składowiska odpadów, infrastruktury turystycznej i sportowej oraz projektów edukacyjnych. Gmina Wolsztyn posiada odpowiednie zasoby techniczne na realizację przedmiotowego projektu w postaci wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz pomieszczeń.
administrator strony: Damian Sarbak
osób online 1      stat4u